عضویت
موسسه به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

تاریخچه و مشاهیر نجوم

بحث ها
هیچ پست جدیدی
آفاق راهبر آذ
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 1
ار 21, 12:50 ب.ظ
هیچ پست جدیدی
آفاق راهبر آذ
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 2
به‍ 28, 4:07 ب.ظ
هیچ پست جدیدی
آفاق راهبر آذ
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 2
به‍ 22, 2:01 ب.ظ
هیچ پست جدیدی
آفاق راهبر آذ
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 2
به‍ 18, 4:19 ب.ظ
هیچ پست جدیدی
آفاق راهبر آذ
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 2
به‍ 12, 12:53 ب.ظ
هیچ پست جدیدی
آفاق راهبر آذ
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 2
به‍ 10, 4:27 ب.ظ
هیچ پست جدیدی
آفاق راهبر آذ
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 2
به‍ 8, 4:43 ب.ظ
هیچ پست جدیدی
آفاق راهبر آذ
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 2
دی 26, 4:34 ب.ظ
هیچ پست جدیدی
parniya
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 3
تی‍ 29, 10:36 ق.ظ
هیچ پست جدیدی
parniya
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 4
تی‍ 24, 10:13 ق.ظ
هیچ پست جدیدی
parniya
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 3
تی‍ 19, 9:34 ق.ظ
هیچ پست جدیدی
parniya
هرمان جوليوس اوبرت
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 3
تی‍ 19, 9:29 ق.ظ
هیچ پست جدیدی
parniya
گالیلئو گالیله
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 3
تی‍ 14, 8:07 ق.ظ
هیچ پست جدیدی
parniya
احمد دالکی
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 5
تی‍ 9, 11:30 ق.ظ
هیچ پست جدیدی
parniya
ادوین هابل
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 3
تی‍ 7, 6:19 ب.ظ
تمامی زمان ها +4.5 است. زمان اکنون 10:55 ب.ظ است.