عضویت
موسسه به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

تاریخچه و مشاهیر نجوم

بحث ها
هیچ پست جدیدی
آفاق راهبر آذ
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 1
ار 21, 11:50 ق.ظ
هیچ پست جدیدی
آفاق راهبر آذ
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 2
به‍ 28, 3:07 ب.ظ
هیچ پست جدیدی
آفاق راهبر آذ
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 2
به‍ 22, 1:01 ب.ظ
هیچ پست جدیدی
آفاق راهبر آذ
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 2
به‍ 18, 3:19 ب.ظ
هیچ پست جدیدی
آفاق راهبر آذ
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 2
به‍ 12, 11:53 ق.ظ
هیچ پست جدیدی
آفاق راهبر آذ
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 2
به‍ 10, 3:27 ب.ظ
هیچ پست جدیدی
آفاق راهبر آذ
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 2
به‍ 8, 3:43 ب.ظ
هیچ پست جدیدی
آفاق راهبر آذ
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 2
دی 26, 3:34 ب.ظ
هیچ پست جدیدی
parniya
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 3
تی‍ 29, 9:36 ق.ظ
هیچ پست جدیدی
parniya
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 4
تی‍ 24, 9:13 ق.ظ
هیچ پست جدیدی
parniya
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 3
تی‍ 19, 8:34 ق.ظ
هیچ پست جدیدی
parniya
هرمان جوليوس اوبرت
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 3
تی‍ 19, 8:29 ق.ظ
هیچ پست جدیدی
parniya
گالیلئو گالیله
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 3
تی‍ 14, 7:07 ق.ظ
هیچ پست جدیدی
parniya
احمد دالکی
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 5
تی‍ 9, 10:30 ق.ظ
هیچ پست جدیدی
parniya
ادوین هابل
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 3
تی‍ 7, 5:19 ب.ظ
هیچ پست جدیدی
parniya
 • جواب ها: 0
 • ·
 • مشاهده ها: 3
تی‍ 7, 5:16 ب.ظ
تمامی زمان ها +3.5 است. زمان اکنون 8:31 ب.ظ است.