عضویت
موسسه به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

منجم كوچولو: زمین چگونه گردش می کند؟

مواد و وسایل لازم
• کر ه ی جغرافیایی محو ردار
• توپ بزرگ
برای هر نفر یک نسخه از شکل

روش کار


ـ زمین علاوه بر این که هر بیست و چهار ساعت یک بار به دور محور خود دوران میکند، یک بار در سال هم به دور خورشید میگردد که این گردش یک بار در سال )هر 365 روز و 6ساعت( کامل میشود. کره را در دست بگیرید و به آرامی بگردانید و در همین حال دور توپ بزرگ بگردید. با این کار حرکات اصلی زمین و سیار ه های دیگر منظومه ی شمسی را انجام داده اید. هزاران سال طول کشید تا انسان توانست به این کشف اساسی برسد.
ـ زمین در گردش به دور خورشید به سبب نیروی گرانش خورشید، همیشه در یک مسیر حرکت می کند و از آن مسیر خارج نميشود. مسیری که یک جسم در گردش به دور جسمی دیگر طی می کند، مدار نام دارد. شکلی را که معلمتان به شما داده است، خوب نگاه کنید. این شکل زمین را در چهار نقطه از مدارش به دور خورشید نشان م یدهد. توجه کنید که زمین در خلاف جهت عقربه های ساعت در مدار حرکت می کند.
- کره و شکل گردش زمین به دور خورشید را خوب نگاه کنید. توجه داشته باشید که محور دوران زمین عمودی نیست، بلکه تقریباً بيست و سه و نيم درجه كج است. نوك محور زمین هنگام گردش به دور خورشید همیشه رو به جسمی آسمانی به نام ستاره ی شمال است. توجه کنید که در شکل اگر محورهای هرچهار شکل را امتداد دهید در نقطه ای دور به هم می رسند و این نقطه جایی است که ستاره ی شمال قرار دارد.
- در هر چهار شکل زمین قار ه های امریکای شمالی و جنوبی دیده می شوند. دقت کنید که کج بودن محور زمین که همیشه به یک اندازه است، باعث میشود که قاره ی امریکای شمالی در طول سال از پرتوهای مستقیم خورشید دور و به آ نها نزدیک شود. وقتی قاره به سمت خورشید کج میشود، پرتوهای بیشتری که به آن میرسند باعث گرما و تابستان میشوند. کج شدن در خلاف این جهت و دور شدن از پرتوهای مستقیم خورشید باعث سرما و زمستان میشود.
دوبار در سال زاویه ی این پرتوها یکی میشود. این دو زمان را اعتدال بهاری و اعتدال پاییزی نامیده اند. شروع زمستان و تابستان در دو سر مقابل مدار زمین هم زمان است و به این زمان انقلاب زمستانی و انقلاب تابستانی میگویند.
تمامی زمان ها +4.5 است. زمان اکنون 10:58 ب.ظ است.