عضویت
موسسه به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

منجم کوچولو: ماه چگونه به دور زمين گردش می‌کند؟

مواد و وسايل لازم
1ـ كره ی جغرافياي
2ـ توپی بزرگی(ترجيحاً يونوليتی يا با سطح ناهموار)كه در يک طرف آن نوشته‌ايد:
» از زمين ديده میشود «
3ـ خلال دندان گرد
4ـ تكه‌ی كوچكی از كاغذ چسبدار يا برچسب

روش كار
1ـ محل زندگی خود را روی كره پيدا كنيد و روی آن تكه ای كاغذ چسبدار بچسبانيد.
2ـ توپ به جای ماه است. ماه تقريباً هر بيست و هشت روز يک بار به دور زمين می‌گردد. هميشه يک نيمه‌ی ماه رو به زمين است (در اين مورد، نيمه‌ای كه روی آن برچسب زده‌ايد) از دانش آموز ديگری بخواهيد ماه را در دست بگيرد و آهسته دور زمين (كره) بگردد و در تمام اين مدت يک طرف آن را رو به زمين نگه دارد.
3ـ در مدتی كه توپ را يک بار دور كره مي‌گردانيد، كره را بيست و هشت بار دور محورش دوران دهيد.
4ـ هنگامی كه ماه خود را دور زمين می‌گردانيد، تصور كنيد كه روی نقطه‌ی برچسب زده ايستاده‌ايد. توجه كنيد كه چه موقعی نمی‌توانيد ماه را ببينيد.
5ـ با اين مدل به خوبی می‌توانيد ببينيد كه چگونه وقتی شما و زمين دوران می‌كنيد، ماه به دور زمين می‌گردد. آيا ماه هم به دور خود دوران می‌كند؟ ازكجا می فهميد؟
تمامی زمان ها +4.5 است. زمان اکنون 10:57 ب.ظ است.