عضویت
موسسه به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

نجوم کودک: فازهای ماهفکر کنید یک توپ بزرگ در یک دست و یک توپ کوچک در دست دیگر داشته باشید و یک چراغ در فاصله کمی دورتر قرار داشته باشد، توپ کوچک (ماه) را به دور توپ بزرگ (زمین) به گردش درآورید و صورت خود را نزدیک توپ بزرگ قرار دهید، در این حالت میتوانید روشنایی درحال تغییرتوپ کوچک را مشاهده کنید.
ماه در يك دوره زماني 27 روز و 7 ساعت و 43 دقيقه به دور زمين مي‌گردد كه اگر از بالاي قطب شمال بنگريم، اين حركت در جهت مخالف حرکت ساعت است. به ياد داشته باشيد كه زمين نيز به دور خورشيد حركت مي‌كند (باز هم در جهت مخالف حرکت ساعت)، پس زمان ميان قرارگيري پي در پي خورشيد و ماه در يك راستا نسبت به زمين، هر دفعه كمي طولاني‌تر مي‌شود، زيرا ماه بايد كمي بيشتر از يك مدار كامل پشت سر بگذارد. اين زمان 29 روز و 12 ساعت و 44 دقيقه است كه در اصطلاح به آن «ماه قمري» گفته مي‌شود.
وقتی ماه در يك راستا ميان خورشيد و زمين قرار مي‌گيرد «ماه نو» به وقوع میپیوندد و ماه قمری شروع میشود.
همان‌طور كه ماه در مدارش پيش مي‌رود، نخست يك هلال باريك در آسمان غروب مي‌بينيم كه كمي پس از خورشيد پايين مي‌رود. شب به شب كه ماه ديرتر پايين مي‌رود، هلالش پهن‌تر مي‌شود تا آن كه در شب هفتم يا هشتم ماه قمري به شكل نيم دايره اي درمي‌آيد كه به آن تربيع اول مي‌گوييم. در اين حالت زاويه ميان خورشيد و ماه 90 درجه است و ماه در هنگام غروب خورشيد در بالاي آسمان قرار مي‌گيرد.
در طول هفته بعد، ماه از نيم دايره بزرگ‌تر شده كه به آن تثليث مي‌گوييم و سرانجام در شب چهاردهم و پانزدهم به ماه كامل دايره اي تبديل مي‌شود. در اين حالت قمر زمين كه در آسمان روبروي خورشيد قرار دارد، هنگام غروب خورشيد، طلوع و هنگام طول خورشيد، غروب مي‌كند و اگر در مسير درست قرار گيرد، زير سايه زمين در طي يك ماه گرفتگي تاريك مي‌شود. از اين پس ماه به تدريج طرف تربيع دوم كوچك‌تر شده و پس از آن دگرباره به هلالي بدل مي‌گردد و پيش از خورشيد در آسمان طلوع مي‌كند.
ماه به احتمال زياد، زماني در طول روز ديده مي‌شود كه در فاز تثليث پيش و پس از ماه كامل قرار گيرد. اگرچه در اين زمان هلال ماه براي مدت طولاني‌تري در آسمان روز حضور دارد (به خورشيد نزديك‌تر است)، اما چندان واضح نيست و اغلب ديده نمي‌شود.
لازم به ذکر است براي ناظران نيم كره جنوبي، اگر بخش روشن ماه در طرف چپ آن (رو به غرب) باشد، در حال كامل شدن است و برعكس، اگر بخش روشن ماه در طرف راست آن(رو به شرق) باشد، در حال نو شدن است. عكس همين قاعده در نيم كره شمالي برقرار است؛ به طوري كه ماه در حال كامل شدن در سمت راست خود روشن و ماه در حال نو شدن، در سمت چپ خود است.
تمامی زمان ها +4.5 است. زمان اکنون 11:27 ب.ظ است.