عضویت
موسسه نجومی آفاق راهبر آذربایجان به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

یک موفقیت دیگر برای تیم آفاق راهبر کشف سیار

در طول کمپینها موفق به کشف سیارکی از نوع Hungaria شد. یک که یک گروه دینامیکی از سیارک‌ها در کمربند سیارک‌ها است. این سیارکها با محور نیمه اصلی (طولانی ترین شعاع یک بیضی) بین 1.78 و 2.00 واحد نجومی (AU) به دور خورشید می چرخند. آنها متراکم‌ترین سیارکها در منظومه شمسی هستند - سیارکهای نزدیک به زمین بسیار پراکنده تر هستند - و نام خود را از بزرگترین عضو آنها 434 Hungaria گرفته‌اند.


Hungaria-Type Asteroid‏
Miller, Patrick‏
Greetings from the International Astronomical Search Collaboration.
During the last search campaign your team reported the asteroid designated ARA0001. In fact, this asteroid is what astronomers call a Hungaria out near the planet Mars.
Congratulations!!
Dr. Patrick Miller

Designation PS1_ID Students
SchoolName Country
ARA0001 IUa6896 S.Seyedhatami, M.Naderifard, N.Ghasemi, M.Zarei, S.H.Aledavod Afaghrahbar Azarbaijan Iran
تمامی زمان ها +4 است. زمان اکنون 7:18 ق.ظ است.