عضویت
موسسه به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

آزمون نجومي شماره یک

16 آذر, 1394 از
با سلام خدمت دوستان گرامي، هدف از اين آزمونها ، افزودن به سطح دانش مي‌باشد، در نتيجه با حوصله و دقت به سوالهات پاسخ دهيد و خودتون رو محك بزني
1. يك پر و يك چكش را هم زمان با سرعت يكساني به سوي زمين و سپس روي ماه رها ميكنيم
2. تفاوت بين سرعت و تندي چيست؟
3. قانون اول نيوتن بيان مي‌كند:
4. قانون دوم نيوتن بدين صورت بيان مي‌شود:
5. چارچوب هاي اينرسي، چارچوبهايي هستند كه :
6. در 10 برابر شعاع زمين، نيروي جاذبه زمين برابر است با .... برابر نيروي جاذبه روي سطحش
7. در حركت دايره اي يكنواخت، شتاب هميشه...
8. يك سال نوري... است
9. يك پارسك ... است
10. سه مقياس استاندارد نجومي عبارتند از:
کد امنیتی