عضویت
موسسه به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
به تازگی گرفته شده از

آزمون نجومي (3)

15 دی, 1394 از
آزمون نجومي (3)
با سلام خدمت دوستان گرامي هدف از اين آزمونها ، افزودن به سطح دانش دانشمون در مورد نجوم و محك زدن خودمون هست، در نتيجه با حوصله و دقت به سوالها
1. فرمول انرژي جنبشي برابر است با : KE=1/2mv2كه mجرم وv سرعت است.اگر سرعت دوبرابر شود، انرژي جنبشي توسط ضريب تغيير ميكند؟
2. ستاره شناساني كه بر روي مشتري زندگي مي‌كنند، واحد نجومي خود را برحسب مدار مشتري تعريف مي‌كنند. اكر آنها پارسك را به همان شكلي كه ما تعريف مي‌كنيم، تعريف كنند، چنين پارسكي چند واحد نجومي مشتري گون هست؟
3. كهكشاني آن سوي صورت فلكي خرمن با آهنك 21600 از كهكشان ما دور مي‌شود. اين كهكشان در فاصله 1/4 ضربدر 10 به توان 9 هست. مشخص كنيد چند سال پيش درست بالاي كهكشان ما بوده است(تندي ثابت)؟
4. اگر سحابي خرچنگ از 1054 بعد از ميلاد با سرعت 3000 در حال گسترش يافتن بوده باشد، شعاع متوسط آن در سال 2002 چقدر مي بود؟ (تقريبا در هر سال 3 ضربدر 10 به توان 7 ثانيه وجود دارد)
5. اگر شما به قمر اروپا برويد، خورشيد در آسمان شما چقدر بزرگتر خواهد شد؟ فاصله از مشتري (بنابراين از قمر اروپا تا خورشيد) 5/2AU است. قطر خورشيد 1/4 ضربدر 10 به توان 9 مي‌باشد. (فرمول زاويه اي كوچك)
6. تعريف صحيح از قانون اول كپلر چنين است:
7. اگر در مدار بيضي شكل يك ماهواره زميني نقطه حضيض 300 كيلومتر بالاتر از سطح زمين و نقطه اوج 2000 كيلومتر بالاتر از سطح زمين باشد، نسبت سرعت مداري در نقطه حضيض بر سرعت مداري در نقطه اوج چقدر است؟
8. قانون دوم كپلر بيان مي كند كه:
9. زهره و زمين داراي مدارهاي تقريبا دايره اي شكل هستند. اگر دوره تناوب زهره 0/615 سال و دوره تناوب زمين يك سال باشد، اندازه شعاع دو مدار به چه ضريب متفاوت است؟
10. نسبت نيروي گرانش خورشيد به ماه به نيروي گرانش زمين به ماه چقدر است؟ (فاصله زمين تا خورشيد 1/5 ضربدر 10 به توان 11 و فاصله ماه تا زمين 384000
کد امنیتی