عضویت
موسسه به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

آزمون نجومي (5)

29 دی, 1394 از
آزمون نجومي (5)
آزمون نجومي
1. اگر سياره مشتري از فاصله كنوني آن (5AU) تا فاصله زمين (1AU) از خورشيد يعني 5 برابر نزديكتر حركت مي‌كرد، نيروي جاذبه بين سياره مشتري و خورشيد، چند برابر قوي تر مي‌شد؟
2. از كدام يك از مشاهدات زير توسط گاليله براي اثبات نظر كوپرنيك در مورد منظومه شمسي استفاده نشد؟
3. اگر ستاره روشن شعراي يماني ديشب ساعت 00: 10 طلوع كرده باشد، امشب تقريبا در چه ساعتي طلوع خواهد كرد؟
4. حركت ظاهري آرام در آسمان قطب شمال آسمان (اعتدالين) در دو قرن قبل از ميلاد كشف شد، اين پديده .... ناميده مي‌شود.
5. همان گونه كه از ارتفاعات شمال ديده مي‌شود، ستاره قطبي....
6. كپلر قوانين حركت سياره اي خود را در ابتدا از مطالعه مشاهدات ... كشف كرد.
7. وقتي كه دو شي با جرم هاي نامساوي به دور يكديگر مي چرخند، مركز جرم.... است.
8. خط فرضي در حال عبور از جنوب كامل، سمت الراس و شمال كامل است... ناميده مي‌شود.
9. در مقايسه با نيروي جاذبه اي زمين روي ماه، نيروي جاذبه اي ماه بر روي زمين.. است.
10. تقريبا در سال 200 قبل از ميلاد شخصي شعاع زمين را اندازه گرفت. مشاهده اي كه از او براي انجام اين كار از آن استفاده كرد... بود.
کد امنیتی